Introducció

Facebook Детейлинг check El R.R.I. és una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa i ha de plasmar les regles i els drets dels que participen en el procés educatiu. També ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre i equilibrar les postures dels tots els sectors que hi participen.

https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец Ha de ser capaç d’ajustar-se i ha de disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es modifiqui. Tindrà, per tant, en aquest sentit un caràcter de provisionalitat. El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà en els següents principis:

  • Assegurar l’ordre intern que permeti assolir els objectius educatius.
  • El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat, la personalitat, la raça, el sexe, la cultura i les conviccions de les famílies i els infants.
  • El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants.
  • Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquest R.R.I., segons com evolucioni la realitat escolar, per tal d’adaptar-lo.

Àmbit d’aplicació

L’aplicació d’aquest R.R.I. va dirigit als següents membres de la comunitat escolar de la Llar d’Infants Picarol , la qual està formada per:

  • Alumnat inscrit al centre.
  • Educadors/es.
  • Personal no docent: Personal de cuina i de neteja, pares, mares i/o tutors dels infants.