Objectius generals en acabar el cicle

En aquesta etapa educativa els nens adquiriran les primeres experiències de la vida en societat, amb el que implica d’enriquiment personal, però també de renúncia i ajustament als altres. Per tant, els objectius que es proposen pretenen facilitar l’adquisició dels instruments necessaris per participar en el seu entorn , fer que sentin que les seves necessitats físiques i afectives estan resoltes i a ajudar-los a expressar-se progressivament amb els mitjans que tenen a l´abast.

Són els següents :

  • Expressar amb els mitjans que tenen a l’abast les seves necessitats bàsiques de salud i benestar, de joc i de relació. Progressar en l’autonomia per resoldre algunes d’aquestes necessitats (anar al lavabo, prendre la iniciativa per participar o per proposar algun joc…)
  • Progressar en el coneixement del seu propi cos, les parts de què consta i els elements més destacats (el cap; la cara: ulls, boca i nas; el tronc i les extremitats ), les característiques i les capacitats que té , les possibilitats d’acció i les limitacions, i també en algunes estratègies i actituds bàsiques pel que fa a la cura del cos, l´alimentació i la higiene personal .
  • Avançar en la construcció de la pròpia individualitat definida per una identitat tant corporal com psicològica (un nom, un grup sexual, els noms dels pares…), amb una autonomia progressiva i amb confiança en les pròpies capacitats, cosa que implica un sentiment de competència personal i autoestima positiva .
  • Acceptar l’afecte que se li ofereix i aconseguir que expressi els propis sentiments d’estima en un marc d’unes relacions afectuoses i equilibrades .
  • Observar i explorar activament el seu entorn immediat i els elements que el configuren i, per mitjà de l’ajuda de l’adult, atribuir-hi una significació com a condició per incidir-hi i ampliar-lo progressivament .
  • Coordinar gradualment el seu comportament amb les propostes de joc, de rutines… que presenta l’educador, gaudir-ne i utilitzar-les per vehicular els interessos, els coneixements, les emocions i els sentiments propis .
  • Coordinar la seva acció amb l´acció dels altres, i descobrir de mica en mica que els altres tenen una identitat, uns desitjos i unes possessions pròpies que ha de respectar .
  • Comprendre els missatges orals que li adrecen en els contextos habituals i aprendre progressivament a regular el seu comportament segons el contingut d’aquests missatges. Al mateix temps, utilitzar el llenguatge oral per comunicar-se amb els altres companys i amb els adults, per expressar sentiments, emocions i idees, i per influir amb les seves demandes i precs en el comportament dels altres .
  • Descobrir mitjans de representació diferents de l’oral i el gestual (pintura de dits, joc simbòlic de representació d’animals… ) i passar-s’ho bé amb l’audició de cançons senzilles, de les quals és capaç d’interpretar alguns fragments .